Materials

  • Các loại chất kết dính có thể sử dụng cho các dự án nhãn của tôi là gì?

Các loại nhãn bạn đang trích dẫn sẽ xác định các chất kết dính (s) có sẵn. Các chất kết dính phổ biến nhất là nhiệt độ cố định, di động hoặc lạnh. Chúng tôi có nhiều lựa chọn các chất kết dính cho các nhãn của bạn.

  • Sự khác biệt giữa tráng và không tráng nhãn chứng khoán là gì?

Chứng khoán tráng -bóng siêu giấy sản xuất bằng cách nhấn giấy chống lại một cái trống đánh bóng kim loại, trong khi sơn còn ướt. Chứng khoán không tráng có một mờ hoặc kết thúc buồn tẻ và sẽ hấp thụ các loại mực in trên giấy, làm cho chúng xuất hiện một chút màu nhạt.